Disclaimer

Aanbieder/ProviderFysiotherapie Annemiek de Jong
Jan van Eijckstraat 35
5062LA Oisterwijk
Nederland – The Netherlands
Domeinen/Domainshttp://adjfysio.nl
http://fysiotherapieannemiekdejong.nl
Telefoon/Telephone(+31)(0)6 17 994 356
Webontwerp/WebdesignEsar van Hal
info [at] esar.nl

Nederlands

Engels

Algemeen

Met toegang tot en het gebruik van de website van “de praktijk voor Fysiotherapie Annemiek de Jong”, hierna vermeld als “AdJ Fysio”, met al haar domeinen (http://adjfysio.nl en/of http://fysiotherapieannemiekdejong.nl, hierna vermeld als “deze website”), aanvaardt u de onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen zoals die hieronder zijn vermeld.
Tevens verklaart u dat u AdJ Fysio en haar medewerkers niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van enige inhoud, zoals op deze website is opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan deze website verder te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

AdJ Fysio kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan computerhard- en/of -software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website. Verder biedt AdJ Fysio geen garantie voor het foutloos of ononderbroken functioneren van deze site.

 

Inhoud

AdJ Fysio verstrekt informatie aan u als gebruiker. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin geeft AdJ Fysio geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen volledig en juist is en geschikt is voor het doel waarvoor de gebruiker de informatie raadpleegt. AdJ Fysio behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpen, correctheid, compleetheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Mocht blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat dan aanvaardt AdJ Fysio geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

 

Wijzigingen

De verstrekte informatie op de website van AdJ Fysio is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen betreffende de tarieven, alsmede de duur van de behandeling zijn onder voorbehoud. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige eigenschappen van producten eventueel aangeboden op de AdJ Fysio website zijn eveneens voorbehouden.
Het is AdJ Fysio en uitsluitend AdJ Fysio te allen tijde toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze disclaimer. AdJ Fysio kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

 

(Hyper)links

Deze website bevat hyperlinks (verwijzingen) naar websites van derden. AdJ Fysio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.
AdJ Fysio is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of op andere informatiebronnen. Als er enige schade ontstaat vanwege het gebruik van informatie gepresenteerd op die sites, dan is/zijn uitsluitend de auteur(s) van de respectievelijke website(s) aansprakelijk, niet degene die naar deze website(s) verwijst.
Daarnaast aanvaardt AdJ Fysio geen enkele aansprakelijkheid voor berichten gepubliceerd door gebruikers in discussiefora, gastenboeken of nieuwsbrieven (mailinglijsten) aangeboden op deze website.

 

Auteursrecht

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van AdJ Fysio tenzij anders vermeld. Oneigenlijk gebruik van deze website en inhoud is niet toegestaan. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdJ Fysio.

 

Privacy beleid

Het gebruik van op deze website gepubliceerde (post)adressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen, óók van derden, voor marketingdoeleinden is strikt verboden.
Persoonsgegevens die vrijwillig achtergelaten worden op deze website (e-mail adres, naam, adres) worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld.

 

Nederlands recht

Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van AdJ Fysio is Nederlands recht van toepassing.

 

Wetmatigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als deel van de internet publicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als secties of individuele termen van deze verklaring niet rechtsgeldig of correct blijken te zijn, dan blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onbeïnvloed door dit feit.

 

General

By accessing and using the website of the “Physiotherapy practice Annemiek de Jong”, hereinafter referred to as “AdJ Fysio”, including al its domains (http://adjfysio.nl and/or http://fysiotherapieannemiekdejong.nl, hereinafter referred to as “this website”), you agree to the general terms and conditions as mentioned below.
In addition, you agree to not hold AdJ Fysio and its employees liable in response to any content as included on this website. Without accepting the general terms it is not allowed to further make use of this website.

 
 

Liability

AdJ Fysio can in no case be held responsible for damage, including collateral damage, to computer hard- and/or software resulting directly or indirectly from the use of this website. Furthermore, AdJ Fysio does not guarantee the flawless or continuous functioning of this website.

 
 

Content

AdJ Fysio provides you as user with information. This information is composed with the utmost care. Nevertheless, AdJ Fysio will not be providing any guarantee, explicitly or implicitly, that the information included on this website is complete and accurate and suited for the purpose for which the user consults this website. AdJ Fysio reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided.
In case the offered information contains inaccuracies, AdJ Fysio will not accept any form of liability for any direct or indirect damage resulting from, or in relation to, the use of the available information on this website.

 
 

Modifications

The information provided on the AdJ Fysio website is purely indicative and can be altered at any time without previous notification. Alterations regarding both prices and duration of the therapy are subject to change. Alterations regarding prices, availability, possible deviations in color, size, weight, or any other characteristic of products potentially offered on the AdJ Fysio website are also subject to change.
AdJ Fysio and AdJ Fysio alone is allowed to alter this website and its contents at any time, including this disclaimer. AdJ Fysio cannot be held accountable for possible consequences of alterations.

 
 
 

(Hyper)links and referrals

This website contains hyperlinks (electronic referrals) to third Party websites. AdJ Fysio does not accept any liability for content offered on those websites.
AdJ Fysio is not responsible for the content or availability of third Party websites and does not take any responsibility for its content, offers, or any other matters mentioned on those websites or any other sources of information. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author(s) of the respective website(s) may be liable, not the one who has linked to these websites.
Furthermore AdJ Fysio is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or newsletters (mailinglists) provided on this website.

 
 

Copyright

The copyright for all material on this website created by AdJ Fysio is reserved, unless specified otherwise. Inappropriate use of this website and its content is explicitly forbidden. Nothing on this website may be duplicated and/or published in printed publications, photocopy, electronic or in any other form, without explicit written consent of AdJ Fysio.

 
 

Privacy policy

The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses, including that of third parties on this website, for marketing purposes is strictly prohibited.
Input of personal data (email address, name, postal address) on this website will be processed and treated as strictly confidential.

 
 

Dutch law

Dutch legislation applies on these general terms and conditions for using AdJ Fysio.

 

Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.